Tuần

Thời khóa biểu Tải về
Thời khóa biểu tuần 24 các lớp quốc tế, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_24_chuan_quoc_te.xls
Thời khóa biểu tuần 24 các lớp quốc gia, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_24_chuan_quoc_gia.xls
Thời khóa biểu tuần 23 các lớp quốc tế, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_23_chuan_update_ngay_24.7_-_quoc_te.xls
Thời khóa biểu tuần 23 các lớp quốc gia, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_23_chuan_update_ngay_24.7-quoc_gia.xls
Thời khóa biểu tuần 22 lớp quốc tế, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_22_chuan_up_quoc_te.xls
Thời khóa biểu tuần 22 các lớp quốc gia, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_22_chuan_up_quoc_gia.xls
Thời khóa biểu tuần 21 lớp quốc tế, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_21_chuan_quoc_te.xls
Thời khóa biểu tuần 21 các lớp quốc gia, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_21_chuan_quoc_gia.xls
Thời khóa biểu tuần 20 các lớp quốc gia, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 5/7/2021 đến ngày 11/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_20_chuan_up-quoc_gia.xls
Thời khóa biểu tuần 20 -lớp quốc tế, kỳ 2 năm 2020-2021 từ ngày 5/7/2021 đến ngày 11/7/2021 Office spreadsheet icon tkb_tuan_20_chuan_up-quoc_te.xls