Tài liệu số

STT Chương trình đào tạo Chuyên ngành Hệ đào tạo
1 Chương trình đào tạo
2 Giáo trình, tài liệu tham khảo Kế toán doanh nghiệp- Hệ Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
3 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Kỹ thuật làm Bánh - Hệ Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn Trung cấp
4 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch - Hệ Trung cấp Hướng dẫn du lịch Trung cấp
5 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Nghiệp vụ Lễ tân - Hệ Trung cấp Quản trị lễ tân Trung cấp
6 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Nghiệp vụ Nhà hàng - Hệ Trung cấp Quản trị nhà hàng Trung cấp
7 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn - Hệ Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn Trung cấp
8 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Quản trị Lễ tân - Hệ Cao đẳng Quản trị lễ tân Cao đẳng
9 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Hệ Cao đẳng Quản trị nhà hàng Cao đẳng
10 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Quản trị khách sạn - Hệ Cao đẳng Quản trị khách sạn Cao đẳng
11 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Quản trị Lữ hành - Hệ Cao đẳng Quản trị lữ hành Cao đẳng
12 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch - Hệ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch Cao đẳng
13 Giáo trình, tài liệu tham khảo Chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn - Hệ Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng