Tài liệu số

STT Chương trình đào tạo Chuyên ngành Hệ đào tạo
1 Chuyên ngành Quản trị Lễ tân - Hệ Cao đẳng Quản trị lễ tân Cao đẳng
2 Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Hệ Cao đẳng Quản trị nhà hàng Cao đẳng
3 Chuyên ngành Quản trị khách sạn - Hệ Cao đẳng Quản trị khách sạn Cao đẳng
4 Chuyên ngành Quản trị Lữ hành - Hệ Cao đẳng Quản trị lữ hành Cao đẳng
5 Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch - Hệ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch Cao đẳng
6 Chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn - Hệ Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng