Thư chúc tết của Hiệu trưởng gửi đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng nhân dịp xuân Tân sửu 2021.

Thư chúc tết của Hiệu trưởng gửi đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng nhân dịp xuân Tân sửu 2021.

Thư chúc tết của Hiệu trưởng gửi đến toàn bộ học sinh, sinh viên HCT nhân dịp xuân Tân sửu 2021.