Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống covid-19