Thông báo về việc HSSV tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, trong tình hình mới.