Thông báo về việc giảng dạy - học tập trực tuyến từ ngày 10/08/2020 và qui định lớp học trực tuyến