Thông báo về việc đi học trở lại và tiếp tục phòng chống dịch Covid-19