Thông báo tiếp tục tăng cường phòng chống dịch civid-19, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng./.