Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid19 trong tình hình mới