HCT, Sinh viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng trong Lễ tuyên dương HSSV DTTS tiêu biểu; HSSV xuất sắc của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

   Ngày 10.11 tại TP Nha Trang, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL); đại diện thầy, cô giáo 26 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc Bộ VHTTDL; 58 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, sinh viên xuất sắc các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực: Triển khai xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong sinh viên rèn luyện toàn diện: Chân, thiện, mỹ; kinh nghiệm thi đua phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác khối giáo dục nghề nghiệp; triển khai công tác HSSV với rèn luyện kỹ năng nghề hướng tới ngày mai lập nghiệp. Đặc biệt các đại biểu đã tã tập trung thảo sâu về việc thực hiện các chế độ, chính sách với học sinh, sinh viên DTTS…   

   Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 đã chỉ rõ: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

   Với tinh thần đó, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ. Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc lần này nhằm động viên, khích lệ những cá nhân có thành tích thi đua trong học tập và rèn luyện làm theo lời Bác. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp thể hiện sự quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đối với học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc. Hội nghị cũng là nơi để các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu văn hóa của các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 “Những học sinh, sinh viên tiêu biểu của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ là những hạt giống sẽ tiếp tục phát huy, tỏa sáng, đóng góp thiết thực, khát vọng cống hiến có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chung tay hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đặt ra cho lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, xuất sắc tham dự Lễ tuyên dương

   Cũng  trong chương trình Hội nghị Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã biểu dương 06 tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Học sinh, sinh viên học tập, làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2022; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng vinh dự và tự hào là một trong các đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Thầy Phạm Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   Bên cạnh đó Hoàng Đình Tuân - sinh viên DTTS tiêu biểu và Nguyễn Thành Đạt - sinh viên xuất sắc của HCT02 sinh viên trong số 58 học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đã có thành tích trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn thanh niên trong thời gian qua được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hoàng Đình Tuân (thứ 7 từ phải qua) - sinh viên DTTS tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Thành Đạt (thứ 6 từ trái qua) - sinh viên xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một số hình ảnh buổi Lễ tuyên dương:

Các thầy, cô và HSSV Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Tạ Quang Đông Bộ VHTTDL

Các thầy, cô và HSSV Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thành Đạt sinh viên xuất sắc của HCT tại Lễ tuyên dương

Hoàng Đình Tuân sinh viên DTTS tiêu biểu của HCT tại Lễ tuyên dương

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Tổng hợp từ http://vanhoaonline.com.vn/