Tuyển dụng vị trí nhân sự BAR, BẾP, NHÀ HÀNG quý IV năm 2022

MADELISE HOTEL & APARTMENT tuyển dụng rất nhiều vị trí nhân sự BAR, BẾP, NHÀ HÀNG quý IV năm 2022.

Đơn vị tuyển dụng: 
MADELISE HOTEL & APARTMENT