Tuyển dụng các vị trí lễ tân, bếp, bar....

SHINE HOTEL tuyển dụng nhiều vị trí lễ tân, bếp, bar, bàn...

Đơn vị tuyển dụng: 
SHINE HOTEL