Sinh viên HCT với Hội thi "tìm kiếm sứ giả ẩm thực Hải Phòng"