Quyết định, danh sách kèm theo được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia