Quy định việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Đối với tổ chức

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải bảo đảm các điều kiện như sau:
- Về cơ sở vật chất và trang thiết bị phải đáp ứng theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, bảo đảm tương ứng với số lượng người tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề trong một đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ thuật. Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết nối với mạng Internet, bảo đảm cho việc quan sát, theo dõi, giám sát được tất cả các hoạt động diễn ra trong quá trình thực hiện việc kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành. Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho người lao động có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến.
- Về nhân lực thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề, đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 người được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, trong đó có ít nhất 01 (một) người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

2. Đối với người lao động

Điều kiện để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

      Về thời gian kinh nghiệm làm việc, Nghị định 31 hướng dẫn xác định thông qua hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú xác nhận đối với người lao động tự tạo việc làm.

      Hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề bao gồm những loại giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham dự có ảnh của người lao động.
- Một bản chụp một trong các loại giấy tờ để chứng minh có một trong những Điều kiện được quy định tại Điều 16 Nghị định này.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định những trường hợp được công nhận tương đương hoặc miễn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, bao gồm:

- Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

- Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt huy chương. Trường hợp tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương thì được miễn kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Người đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi tay nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt giải.
Xem chi tiết Nghị định 31/2015/NĐ-CP.