Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia kỳ XII năm 2020 nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) bậc trình độ kỹ năng nghề: bậc 2; bậc 3.