Kết quả kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia kỳ XII năm 2020 nghề Dịch vụ nhà hàng bậc trình độ kỹ năng nghề: bậc 2; bậc 3.