Flamingo Cat Ba beach resort tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự.

Đơn vị tuyển dụng: 
Flamingo Cat Ba beach resort