Đáp án đề thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên THPT Quốc gia 2022

Đáp án đề thi Khoa học tự nhiên (KHTN) tốt nghiệp THPT quốc gia 2022

Sáng 08/7/2022 hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã làm bài thi thứ ba - môn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) với thời gian 150 phút.

Sau đây là gợi ý đáp án đề thi môn Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 

Đáp án đề thi môn Vật lý

 

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 201 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.B2.C3.D4.D5.C6.D7.C8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.A
21.22.23.24.B25.B26.A27.D28.D29.A30.B
31.A32.D33.B34.C35.A36.C37.B38.C39.C40.A

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 202 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.B2.A3.A4.A5.C6.C7.B8.D9.B10.C
11.B12.D13.B14.D15.D16.C17.B18.B19.A20.A
21.C22.B23.C24.C25.A26.A27.D28.B29.C30.D
31.D32.B33.D34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.D

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 203 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: (đang cập nhật)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 204 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.A2.C3.C4.A5.C6.A7.C8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.D15.A16.C17.A18.C19.D20.D
21.D22.B23.A24.B25.C26.D27.D28.C29.B30.B
31.A32.D33.A34.A35.B36.C37.A38.C39.D40.A

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 205 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.C8.A9.A10.D
11.D12.A13.B14.A15.B16.D17.D18.B19.B20.A
21.B22.A23.D24.B25.A26.C27.C28.A29.D30.B
31.D32.D33.A34.D35.B36.D37.D38.B39.C40.C

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 206 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.C2.B3.D4.A5.A6.C7.C8.A9.B10.B
11.A12.D13.B14.A15.B16.D17.C18.B19.A20.D
21.A22.A23.B24.B25.D26.A27.B28.B29.B30.D
31.D32.B33.D34.D35.D36.A37.B38.A39.A40.D

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 207 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:(đang cập nhật)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
 

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 208 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.D2.B3.A4.D5.B6.A7.D8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.C15.C16.A17.B18.A19.D20.A
21.D22.A23.C24.A25.C26.D27.C28.B29.A30.D
31.C32.D33.D34.B35.B36.B37.A38.D39.C40.A
 

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:(đang cập nhật)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.A9.D10.C
11B.12.D13.C14.A15.C16.C17.A18.C19.D20.C
21.D22.B23.B24.C25.D26.27.28.29.30.
31.B32.D33.D34.B35.A36.A37.B38.A39.D40.C

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 211 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:(đang cập nhật)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
 

Gợi ý đáp án môn Vật lý mã đề 212 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

1.D2.A3.A4.D5.B6.B7.C8.D9.A10.D
11.B12.A13.B14.B15.C16.B17.C18.C19.C20.A
21.C22.B23.A24.A25.A26.B27.B28.B29.C30.C
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 213

(Đang cập nhật...)

 

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 214

1.C2.C3.A4.C5.A6.D7.D8.B9.C10.D
11.B12.B13.A14.B15.B16.C17.A18.D19.C20.B
21.A22.C23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.C30.A
31.D32.A33.B34.D35.B36.B37.A38.D39.D40.B

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 215

(Đang cập nhật...)

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 216, 217,218,219,220,221

(Đang cập nhật...)

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 222

 

81.B82.A83.C84.D85.C86.A87.C88.A89.C90.B
91.B92.C93.B94.A95.A96.B97.D98.B99.B100.D
101.B102.A103.A104.C105.A106.D107.D108.D109.A110.B
111.C112.D113.A114.C115.D116.117.118.119.120.
 

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 224

1.C2.A3.A4.B5.C6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.B22.A23.C24.C25.A26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.B33.B34.C35.B36C.37.A38.B39.A40.C
 

Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2022 mã đề 224

1.C2.A3.A4.B5.C6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.D20.B
21.B22.A23.C24.C25.A26.A27.B28.A29.A30.B
31.B32.B33.B34.C35.B36C.37.A38.B39.A40.C
 

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 tất các mã đề

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 201 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.A42.A43.C44.C45.D46.D47.D48.C49.D50.C
51.D52.A53.D54.A55.A56.C57.B58.D59.D60.B
61B.62.C63.A64.A65.B66.B67.A68.B69.A70.B
71.A72.B73.A74.B75.B76.B77.C78.B79.B80.C

 

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 202 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.A42.C43.C44.C45.B46.C47.A48.B49.B50.B
51.D52.A53.C54.B55.A56.D57.C58.D59.D60.B
61.B62.A63.A64.B65.A66.D67.C68.C69.D70.C
71.A72.B73.C74.B75.B76.D77.C78.C79.D80.A

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 203 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.D42.B43.A44.C45.D46.A47.C48.C49.A50.B
51.D52.D53.A54.A55.C56.B57.B58.B59.A60.C
61.B62.D63.C64.A65.A66.B67.C68.D69.A70.D
71.C72.C73.C74.D75.C76.B77.B78.D79.B80.C

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 204 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.D42.D43.C44.B45.C46.B47.D48.C49.A50.A
51.C52.B53.D54.B55.A56.A57.A58.D59.B60.A
61.D62.A63.A64.C65.B66.B67.A68.C69.B70.A
71.D72.A73.C74.C75.B76.B77.A78.B79.B80.C

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 205 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất: đang cập nhật

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 206 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.D42.A43.D44.D45.C46.A47.D48.D49.C50.A
51.D52.C53.B54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.B
61.A62.B63.B64.B65.A66.D67.B68.B69.A70.B
71.A72.A73.B74.D75.D76.D77.B78.D79.B80.A

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 207,208, 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất đang cập nhật

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41.A42.D43.A44.D45.D46.C47.B48.A49.C50.A
51.C52.D53.C54.C55.D56.A57.D58.B59.D60.B
61.C62.C63.A64.A65.B66.B67.C68.A69.B70.C
71.B72.D73.A74.B75.B76.A77.A78.C79.C80.B

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 211,212 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất đang cập nhật

 

Gợi ý đáp án môn Hóa học mã đề 213 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đầy đủ nhất 

41 B 42 B43 A44 C45 A46 A47 D48 C49 B50 C
51 A52 D53 C 54 D55 A56 C57 D58 D59 D60 A
61 B62 D63 C64 A65 D66 A67 B 68 C69 C70 D
71 D72 D73 A74 C75 B76 B77 B78 C79 B80 D
 

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 214, 215

41 C 42 A43 D44 B45 A46 A47B48 D49 C50 B
51 B52 C53 C54 A 55 C56 A57 B 58 A59 D60 C
61D62 D63 D64 C65 D66 B 67 A68 D69 C70 B
71 B72 C72 D73 C74 C75 A 76 B77 A79 C80 A
41 C 42 A43 B44 A45 B46 A47 C48 D 49 D50 A
51 A52 B53 B54 B 55 D56 C57 A58 D 59 A60 A
61 D62 A63 D64 D65 A66 D67 D68 A69 D70 C
71 D72 A73. C74. D75. C76 C77 C78 A79 C80 D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 216

41 D 42 D43 B44 A45 C46 C47 C48 A49 B 50 D
51 C52 A53 C54 A55 C56 D57 B58 A59 A60 C
61 A62 C

63 A

64 D65 D66 B67 C68 D69 D70 D
71 C72 C72 B73 B74 D75 D76 A77 B79 A80 C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 217

41 C 42 A43 B44 A45 B46 A47 C48 D 49 D50 A
51 A52 B53 B54 B 55 D56 C57 A58 D 59 A60 A
61 D62 A63 D64 D65 A66 D67 D68 A69 D70 C
71 D72 A73. C74. D75. C76 C77 C78 A79 C80 D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 218

41 D42 A43 C44 B45 C46 C47C48 B49 D50 A
51 A52 A53 D54 B55 A56 D57 A58 D59 A60 A
61 D62 A63 A64 A65 A66 B67 D68 D69 B70 A
71 B72 D73 D74 D75 B 76 B 77 A78 A79 d80 d

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 218,219,220,221 Đang được cập nhật... 

 

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 222

41 A 42 C43 C44 C45 A46 A47 B48 A49 D50 B
51 B52 C53 B 54 C55 C56 A57 D58 B 59 B60 D
61 C62 B63 B64 A65 D66 A67 D68 C69 D70 D
71 D72 D73 A74 B75 D76 A77 B78 A79 D80 D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 223

41 A42 D43 D44 C45 D46 B47 A48 B49 C50 D
51 C52 D53 C54 D55 C 56 57 B58 C59 D60 D
61 C62 B63 C64 D65 A66 C67 B68 C69 A70 B
71 B72 A72 D73 A74 A75 A76 A77 D79 B 80 B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa học mã đề 224

41 B42 D43 A44 D 45 B46 C 47 A 48 A49 B 50 A
51 C52 A53 D54 C55 B56 B57 D58 A59 C60 C
61 C62 D63 B 64 B 65 A66 C 67 B 68 A69 C 70 B
71 A72 B72 B73 7475 B76 A77 A79 B

80 C

Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 tất các mã đề

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 201 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 202 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.D85.B89.C93.C97.A101.A105.A109.B113.C117.A
82.D86.C90.D94.D98.B102.D106.C110.C114.A118.A
83.C87.A91.D

95.C

99.B103.D107.D111.A115.A119.C
84.A88.B92.D96.B100.D104.A108.D112.B116.B120.A

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 203 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.C85.A89.D93.D97.B101.B105.D109.B113.117.
82.C86.C90.A94.A98.B102.D106.B110.D114.118.
83.D87.B91.C95.D99.D103.B107.C111.115.119.
84.D88.D92.A96.C100.D104.B108.C112.116.120.

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 204 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.C85.D89. D93.C97.A101.A105.B109.A113.D117.A
82.A86.C90.D94.D98.A102.A106.D110.B114.C118.B
83.A87..A91.D95.D99.C103.C107.B111.A115.B119.A
84.C88. B92.A96.C100.C104.D108.B112.A116.C120.C

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 20 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (đang cập nhật)

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 206 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.B85.C89.A93.D97.A101.D105.D109.A113.117.
82.D86.B90.A94.A98.D102.B106.B110.D114.118.
83.A87.B91.B95.D99.C103.B107.B111.115.119.
84.C88.A92.D96.C100.A104.A108.D112.116.120.

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 207 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81. A85.D89.A93.B97.D101.C105.B109.C113.C117.C
82.C86.D90.C94.D98.B102.C106.D110.C114.B118.D
83.A87.C91.D95.C99.C103.A107.B111.A115.D119.C
84.C88.B92.A96.B100.B104.B108.B112.D116.D120.C

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 208 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.B85.B89.B93.C97.A101.C105.B109.113.117.
82.B86.D90.D94.D98.A102.A106.110.114.118.
83.B87.A91.B95.C99.D103.C107.111.115.119.
84.C88.C92.B96.D100.A104.B108.112.116.120.

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.A85.A89.C93.A97.B101.D105.C109.D113.117.
82.D86.D90.C94.B98.D102.B106.C110.B114.118.
83.D87.B91.B95.D99.B103.D107.C111.115.119.
84.C88.C92.D96.C100.D104.D108.B112.116.120.

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 210 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.A85.A89.B93.D97.A101.C105.A109.A113.B117.B
82.B86.D90.C94.B98.C102.B106.C110.B114.C118.D
83.D87A91.A95.B99.D103.C107.D111.C115.C119.D
84.D88.B92.B96.D100.D104.A108.C112.B116.A120.A

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 211 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81. C85.D89.C93.C97.C101.A105.C109.A113.D117.D
82.B86.D90.D94.B98.C102.D106.D110.C114.B118.A
83.D87.B91.B95.B99.A103.A107.C111.C115.C119.C
84.B88.C92.B96.A100.A104.B108.B112.D116.A120.D

Cập nhật đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 212 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022  nhanh và chính xác nhất: 

81.C85.A89.C93.D97.A101.A105.C109.C113.A117.C
82.B86.D90.B94.B98.D102.C106.C110.C114.A118.B
83.B87.D91.A95.A99.B103.B107.A111.B115.B119.A

84.A

88.A92.C96.B100.C104.B108.C112.B116.A120.B

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 213

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 213 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

 

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 214

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 214 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 215

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 215 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 216

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 216 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 217

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 217 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 218

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 218 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 219

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 219 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 220

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 220 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 221

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 221 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 222 

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 222 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 223 

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 223 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Đáp án đề thi môn Sinh học mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2022 mã đề 224 

Đáp án đề thi môn Sinh Học mã đề 224 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2022 1

Nguồn: tinmoi.vn