Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành nghề Hướng dẫn du lịch trình độ kỹ năng nghề bậc1; bậc 3; Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia ngày 26-28/11/2020