Công ty TNHH DV Hàng Hải và TM Thanh Hà tuyển dụng vị trí bếp, phục vụ trên tàu chủ tàu Nhật Bản.

Đơn vị tuyển dụng: 
Công ty TNHH DV Hàng Hải và TM Thanh Hà