HOÀNG VĂN THANH

Lớp: 
CNH4
Khóa: 
2012-2015
Khoa: 
Khoa Khách sạn