Thông báo về việc đi học trở lại và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19