HSSV đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp thành phố năm học 2022-2023