Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên ngoại trú

Căn cứ quyết định số 2906/QĐ - BVHTTDL ngày 20/05/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTT&Dl; về việc phê duyệt điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ -CĐDLHP ngày 18 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Quy định công tác sinh viên của nhà trường.

Căn cứ vào tình hình nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác sinh viên ngoại trú của Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Công tác học sinh- sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính kế toán,  Phòng Quản trị đời sống, Trưởng các khoa tổ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.